دنیا رو با تو دوست دارم

بغلت کرده ام....پاهای کوچیکت مماس با عریانی پاهایم قرار گرفته و دستهای کوچیک سفیدت  رو  دور گردنم حلقه کرده ای....انگار که پناهت از تمام دنیا باشم...

لابلای تمام زشتیها و پلیدیهای دنیا تو چه پاک و معصوم پا گرفته ای  عزیزکم ...بزرگ شو تا برایت بگویم روزگاری تمامی لذت دنیا برای من تماشای هاشور مژگون سیاهت بود وقتی خوابیده بودی...

                       

/ 1 نظر / 130 بازدید
محکوم

[گل]