در ستایش تو...

تو بهترین اتفاق زندگیم هستی...بهترین حادثه

سالها بود که کسی یا چیزی را این چنین با جان و دل نخواسته بودم....

لذت پنهانی دارد حس بودنت.....فکر داشتنت ...

لذتی که فقط مخصوص من است....سهم من است...حق من است

ا

 

/ 0 نظر / 150 بازدید